kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Unieważniony - Przetarg na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni - 12.08.2014

12.08.2014

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Miejskich Wodociągów sp. z o.o.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
 5. Termin wykonania zamówienia do 30-11-2015.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
  •  nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
  • nie zalegają z podatkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  • spełniają warunki określone w specyfikacji,
  • złożą wymagane dokumenty określone w specyfikacji.
 7. Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać w siedzibie Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. Chojnice, Plac Piastowski 27a. Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone na stronie http://docs.wodociagi.chojnice.pl/docs po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
 8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan Mariusz Lorek (tel. 52 397 41 76).
 9. Zamawiający Wymaga wniesienia wadium w wysokości 500 tyś zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
 11. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a w sekretariacie.
 12. Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2014 r. o godz. 10:00 (pierwotnie 04.09.2014 r. o godz. 10:00)
 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2014 r. o godz. 10:30 (pierwotnie 04.09.2014 r. o godz. 10:30)
 14. Termin związania ofertą 60 dni.

 

Dodatkowe informacje:

http://docs.wodociagi.chojnice.pl/docs

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie 1

Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie 2

Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie 3

Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie 4

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

Modyfikacja SIWZ 2

Modyfikacja SIWZ 3

Modyfikacja SIWZ 1

Modyfikacja SIWZ 4

Odwołanie 27.08.2014

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane ogłoszenie sprostowania 3

Opublikowane ogłoszenie sprostowania 1

Opublikowane ogłoszenie sprostowania 4

Opublikowane ogłoszenie sprostowania 2

Pytania do SIWZ - zestaw 10 i 12 - uzupełnienie - załączniki

Pytania do SIWZ - zestaw 10 i 12 - uzupełnienie

Pytania do SIWZ - zestaw 1

Pytania do SIWZ - zestaw 11 do 14

Pytania do SIWZ - zestaw 14 - załączniki

Pytania do SIWZ - zestaw 15 do 19 - załączniki

Pytania do SIWZ - zestaw 15 do 19

Pytania do SIWZ - zestaw 2 i 3

Pytania do SIWZ - zestaw 20 do 26 - załączniki

Pytania do SIWZ - zestaw 20 do 26

Pytania do SIWZ - zestaw 27 do 33

Pytania do SIWZ - zestaw 34 do 40

Pytania do SIWZ - zestaw 39, 41 do 43 - załączniki

Pytania do SIWZ - zestaw 39, 41 do 43

Pytania do SIWZ - zestaw 4 do 7

Pytania do SIWZ - zestaw 7 - załączniki

Pytania do SIWZ - zestaw 8 do 10

SIWZ - CZ II - WZÓR UMOWY - tekst jednolity 16.09.2014

SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załącznik Nr 1 B do formularza oferty - Tabela urządzeń - wersja edytowalna

Załącznik Nr 1 B do formularza oferty - Tabela urządzeń

Załączniki - wersja edytowalna

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich