kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Polityka prywatności Serwisu

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
Miejskie Wodociągi spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach, przy Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice.


W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Miejskie Wodociągi spółka z o.o. w Chojnicach można kontaktować się z administratorem za pomocą adresu e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl lub pod nr telefonu 52 397 41 76, 52 397 09 76.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskich Wodociągów spółka z o.o. w Chojnicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu e-mail: iwona.kostecka@konsultan.pl lub nr telefonu 729 057 573.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonania zawartej umowy na świadczone przez Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach usługi dotyczące ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022r. poz. 1549), (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na Miejskich Wodociągach sp. z o.o. w Chojnicach obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem. Dane te będą wykorzystywane przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jako realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rejestracji i realizacji Elektronicznego Biura Klienta na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Miejskich Wodociągów sp. z o.o. w Chojnicach na podstawie zawartej umowy: serwisowej, doradczej, konsultacyjnej, audytowej, pomocy prawnej, kurierskiej, pocztowej, windykacyjnej;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą, celem realizacji płatności bezgotówkowych;
 • podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sąd, Straż Miejska);
 • jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych (m.in. departamenty Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez cały okres realizacji umowy i po jej rozwiązaniu do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartej umowy (do 3 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sadowym) oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat);
 • przez okres realizacji ciążącego na nas obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
 • do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie oraz nie ma innej podstawy uprawniające do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy lub wykonania usługi niezbędne. Niepodanie ich uniemożliwia zawarcie umowy i realizację usług w Miejskich Wodociągach sp. z o.o. w Chojnicach.

 

Informacje ogólne

 

Operatorem Serwisu wodociagi.chojnice.pl

Miejskie Wodociągi spółka z o.o.
Plac Piastowski 27a
89-600 Chojnice

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),

 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

 

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zapytania lub kontaktu handlowego.

 

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę bądź numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Serwis wodociagi.chojnice.pl wykorzystuje pliki cookies:

 • PHPSESSID – sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu,
 • cookies_accepted - plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies,
 • color - plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące trybu wyświetlania serwisu tj kolorowy czy o wysokim kontraście,
 • zoom - plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące wielkości wyświetlanych na stronach serwisu czcionek ekranowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności na tej podstronie.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich