kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej - 13.05.2009

13.05.2009

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Reymonta w Chojnicach

kod CPV: 45100000-8, 45230000-9, 45231100-6

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Miejskich Wodociągów sp. z o.o.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający  przewiduje udzielenie  zamówienia uzupełniającego.
 5. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
  • nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
  • nie zalegają z podatkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  • spełniają warunki określone w specyfikacji,
  • złożą wymagane dokumenty określone w specyfikacji.
 7. Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać w siedzibie Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. Chojnice, Plac Piastowski 27a.
 8. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan Tomasz Ciurzyński w godz. 800- 1400 , tel. - {052} 397 41-76,  tel. kom.- 694 417 711.
 9. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 7 000 zł.
 10. Kryteria oceny ofert ? cena - 100%
 11. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a w sekretariacie.
 12. Termin składania ofert upływa dnia  03.06.2009 r. o godz. 10?°.
 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia  03.06.2009 r. o godz. 11??.
 14. Termin związania ofertą 30 dni.


Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich