kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

ISO 9000

System Zarządzania Jakością

Na początku roku 2004 Zarząd Miejskich Wodociągów sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9001:2000.

Proces wdrażania rozpoczął się od powołania Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie szkoleń pełnomocnika, auditorów wewnętrznych, kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników spółki. Szkolenia prowadzone były przez firmę zewnętrzną, która zarazem prowadziła konsultacje podczas wdrażania systemu.

Równolegle ze szkoleniami rozpoczęto przegląd całej firmy (audyt zerowy) pod kątem rozpoznania, które z prowadzonych procesów można włączyć do tworzonego systemu, które należy udoskonalić, a które od nowa ustanowić.

W toku prac wdrożeniowych opracowano dokumentację (procedury, instrukcje) dla potrzeb SZJ. Ustanowiono również politykę jakości bedącą odzwierciedleniem misji firmy, którą jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Chojnic w wodę oraz  oczyszczanie ścieków. Realizując misję dbamy o utrzymanie jak najwyższych parametrów jakościowych (uzdatnienia wody i oczyszczania ścieków) przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa. W trakcie prac wdrożeniowych, prowadzone były audyty wewnętrzne - przeglądy mające na celu uzyskanie obrazu systemu zarządzania jakością. Przeprowadzali je auditorzy wewnętrzni -  pracownicy spółki.

Ukoronowaniem wdrożenia systemu zarządzania jakością jest jego certyfikacja - ocena spełnienia wymagań normy, według której SZJ został ustanowiony. Certyfikacją zajmuje się tzw. trzecia strona - jednostka niezależna od dostawcy i odbiorcy, posiadająca uznaną - najkorzystniej międzynarodową - akredytację. Certyfikacja dokonana przez taką jednostkę, będzie najbardziej efektywna i uznawana na całym świecie. 

Realizację tego zadania w Miejskich Wodociągach, powierzono firmie DNV -  Det Norske Veritas Polska. Za wyborem tym - między innymi - przemawiało przeprowadzanie przez  DNV certyfikacji, wykorzystującej metodę Risk Based Certification. Jest to podejście wspierające wykorzystanie certyfikacji w funkcjonowaniu organizacji, poprzez koncentrowanie audytu na obszarach newralgicznych dla jej działaności.

W grudniu 2005 roku zakończył się audyt certyfikacyjny SZJ. Przeprowadzano go zgodnie z akredytacją United Kingdom Accreditation Services - UKAS. W wyniku audytu udzielono rekomendacji Miejskim Wodociągom w Chojnicach do uzyskania certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-ISO 9001 w zakresie dostarczania wody i oczyszczania ścieków.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich