kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Zadania współfinansowane przez WFOŚiGW


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2021 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:

„Renowacja (remont) metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnych DN 200, DN 300 przy ul. Lichnowskiej, H. Kołłątaja, Strzeleckiej w Chojnicach”


Wartość zadania:                        325 920,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW     260 000,- zł
Środki własne                                   65 920,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 606 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Realizacja powyższego zadania poprawiła funkcjonowanie gospodarki ściekowej. Sieci kanalizacji sanitarnych odzyskały sprawność hydrauliczną, statyczną, dynamiczną dzięki czemu zachowana została ciągłość świadczonych usług.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2021 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:

„Renowacja (remont) metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnych DN 200 przy ul. Zakładowej i Z. Nałkowskiej w Chojnicach”


Wartość zadania:                          185 280,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       140 000,- zł
Środki własne                                    45 280,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 400 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Realizacja powyższego zadania poprawiła funkcjonowanie gospodarki ściekowej. Sieci kanalizacji sanitarnych odzyskały sprawność hydrauliczną, statyczną, dynamiczną dzięki czemu zachowana została ciągłość świadczonych usług.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2020 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:

„Renowacja (remont) metodą bezwykopową rękawem wykonanym z włókna szklanego sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 o długości ok 610 mb wraz z renowacją i remontem kinet i spoczników studni chemią budowlaną w Chojnicach”


Wartość zadania:                          442 840,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       354 000,- zł
Środki własne                                    88 840,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 610 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Realizacja powyższego zadania poprawiła funkcjonowanie gospodarki ściekowej. Sieci kanalizacji sanitarnych odzyskały sprawność hydrauliczną, statyczną, dynamiczną dzięki czemu zachowana została ciągłość świadczonych usług.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2018 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:

„Bezwykopowa renowacja (remont) sieci kanalizacji sanitarnych wykonanych z rur betonowych, kamionkowych DN 200mm w ulicach: 18 Pułku Ułanów, Jedności, Błękitnej Armii, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły w Chojnicach”


Wartość zadania:                          148 441,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       118 000,- zł
Środki własne                                  130 441,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 375,80 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Realizacja powyższego zadania poprawiła funkcjonowanie gospodarki ściekowej. Sieci kanalizacji sanitarnych odzyskały sprawność hydrauliczną, statyczną, dynamiczną dzięki czemu zachowana została ciągłość świadczonych usług.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w dniu 15 stycznia 2018 r. zawarły Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną środowiska:


„Zakup samochodu specjalistycznego z odzyskiem wody”.

Wartość zadania:                          1 739 000,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       1,0 % stopy redyskontowej weksli (srw)

Planowany efekt ekologiczny:
Realizacja zakupu samochodu specjalistycznego z odzyskiem wody, jego wykorzystanie w pracy pozwoliło utrzymać sprawność sieci kanalizacyjnej. Obecnie eksploatujemy ok 93,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki posiadanemu sprzętowi możemy w pełni prowadzić eksploatację gospodarki ściekowej. Samochód nie musi być wspomagany przez sprzęt asenizacyjny, a odzysk wody umożliwia prowadzenie ciągłej pracy przy czyszczeniu kanałów.

Planowany efekt ekologiczny został osiągnięty dzięki posiadanemu samochodowi jesteśmy w stanie utrzymać sprawność systemu gospodarki ściekowej i utrzymać ciągłości odbioru ścieków od odbiorców oraz zabezpieczyć kolektory sanitarne przed ewentualną eksfiltracją ścieków.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2017 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:


„Remont kanalizacji sanitarnej w Chojnicach”.

Wartość zadania:                          529 600,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       220 000,- zł
Środki własne                                  309 600,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 688,7 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Przepustowość systemu kanalizacji sanitarnej poddanej modernizacji (RLM2) 5000

Dokonanie remontu kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie wykładziny nasączonej żywicami pozwoliło poprawić funkcjonowanie gospodarki ściekowej oraz wyeliminowało spiętrzanie się ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej odzyskała sprawność hydrauliczną, statyczną, dynamiczną i mechaniczną dzięki czemu zachowana została możliwość odbioru ścieków od odbiorców.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2016 korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Chojnice”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW         21 000 000,- zł

Strona projektu


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2013 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:


„Remont sieci kanalizacyjnej w ulicach Staszica, Moniuszki, Reja w Chojnicach wraz z włączeniem ok. 50 szt. przykanalików”.

Wartość zadania:                          332 000,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       230 000,- zł
Środki własne                                  102 000,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 830 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Sumaryczna równoważna liczba mieszkańców korzystających z podłączeń (RLM) 280 w tym:
mieszkańcy : - liczba mieszkańców (osoby) 280 (RLM)

Realizacja powyższego zadania umożliwiła ciągłość odbioru ścieków od mieszkańców, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie przed infiltracją i eksfiltracją ścieków.

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2013 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:


„Remont sieci kanalizacyjnej w ulicach Staszica, Moniuszki, Reja w Chojnicach wraz z włączeniem ok. 50 szt. przykanalików”.


Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich