kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejskich Wodociągów sp. z o.o. w Chojnicach

Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wodociagi.chojnice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wodociagi.chojnice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.03.30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.12.11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Serwis zawiera także inne dokumenty w postaci załączników (DOC, XLS itp) które nie są poprawne formatowanie tak, by były one dostępne. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości pliku.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Serwis nie zawiera alternatywnego dostępu do podstron w postaci wyszukiwarki lub listy wszystkich podstron.
 • Serwis zawiera graficzne elementy CAPTCHA które nie posiadają alternatywy w postaci tekstu lub innego sposobu na pozyskanie informacji jak np. dźwięku.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024.03.21 (pierwotną deklarację sporządzono dnia 2020.12.11 a następnie aktualizowano w dniach 2021.03.31, 2022.03.18, 2023.03.22 i 2024.03.21).
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mieczysław Nalewaj, adres poczty elektronicznej mnalewaj@wodociagi.chojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 397 41 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice

 • Do budynku prowadzi jedno wejście. Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa znajdują się we wspólnym pomieszczeniu na parterze budynku. Do tego pomieszczenia możliwy jest dostęp dla wózków poprzez korytarz. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na piętrze, prowadzą do nich wewnętrzne schody. W budynku nie ma windy. W biurze obsługi klienta zastosowano interkomy.
 • Przy wejściu umieszczony jest dzwonek oraz domofon.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu może korzystać każdy interesant.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Osoby słabo słyszące mogą skorzystać z dostępnej na terenie Spółki mobilnej pętli indukcyjnej, Urządzenie współpracuje z większością aparatów słuchowych. W celu skorzystania z urządzenia należy zgłosić taką potrzebę najlepiej telefonicznie i umówić się na konkretny termin wizyty.

Dostępność do tłumacza języka migowego

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy/wnioski w Miejskich Wodociągach sp. z o.o. w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

 • w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Sekretariacie Miejskich Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach,
 • w formie mailowej na adres sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
 • poprzez skrzynkę ePUAP: /mwchojnice/SkrytkaESP
 • faksem na nr 52 397 00 01

Pracownik Wodociągów skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia terminu i miejsca wizyty.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich