kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę bram... - 13.03.2008

13.03.2008

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę bram przesuwnych dla Miejskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Chojnicach

kod CPV: 45200000-9, 45232440-8, 45100000-8, 45231300-8

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Miejskich Wodociągów Sp. z o.o.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 5. Termin wykonania zamówienia  - do 16 maja 2008 r.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni  na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 , spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać w siedzibie Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. Chojnice, Plac Piastowski 27a.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami są: Mariusz Lorek:   tel. {052} 397-41-76, kom. 506047894, Roman Majewski: kom. 694417723.        
 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny oferty: cena – 100 %.
 10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a w sekretariacie.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 28-03-2008 r. o godz. 10:00.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28-03-2008 r.  o godz. 10:15
 13. Termin związania ofertą 30 dni.


Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich