kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę płyt JUMBO... - 21.04.2005

21.04.2005

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę płyt JUMBO na Oczyszczalnię Ścieków w Chojnicach

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Miejskich Wodociągów Sp. z o.o.
 2. Dostawa płyt jumbo w ilości 150 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduję zamówień uzupełniających.
 6. Termin wykonania zamówienia 24-06-2004 r.
 7. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 , spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać w siedzibie Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. Chojnice, Plac Piastowski 27a .
  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Roman Majewski (tel. {052} 397-46-54) .
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert - cena 100%
 11. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a w sekretariacie.
 12. Termin składania ofert upływa dnia 14-06-2004 r. o godz. 1000.
 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14-06-2004 r. o godz. 1015
 14. Termin związania ofertą 30 dni.

 


Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich