kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Przetargi

Unieważniony - Przetarg na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni... - 08.08.2014

08.08.2014

ZARZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O.

89-600 CHOJNICE
PLAC PIASTOWSKI 27A
TEL. 52 397 41 76, 52 397 46 54, FAX 52 397 00 01
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Miejskich Wodociągów sp. z o.o.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
 5. Termin wykonania zamówienia do 30-11-2015.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
  •  nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
  •  nie zalegają z podatkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  •  spełniają warunki określone w specyfikacji,
  •  złożą wymagane dokumenty określone w specyfikacji.
 7. Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać w siedzibie Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. Chojnice, Plac Piastowski 27a.
 8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan Mariusz Lorek (tel. 52 397 41 76).
 9. Zamawiający Wymaga wniesienia wadium w wysokości 500 tyś zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
 11. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Miejskich Wodociągach Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a w sekretariacie.
 12. Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2014 r. o godz. 10:00
 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2014 r. o godz. 10:30
 14. Termin związania ofertą 60 dni.


Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania:

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie

Ogłoszenie o przerwaniu postępowania

Opublikowane ogłoszenie o przerwaniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich