kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Historia


Miejskie Wodociągi spółka z o.o. - firma zarządzająca chojnickimi wodociągami i kanalizacją, to przedsiębiorstwo należące do nielicznych, o tak długiej tradycji świadczenia usług mieszkańcom Chojnic i okolic. Pierwsze prace przy budowie stacji pomp i wieży ciśnień rozpoczęto w 1898 roku. Uruchomienie i oddanie do eksploatacji nastąpiło już w 1900 roku. Równolegle powstawały pierwsze sieci kanalizacyjne. Jednocześnie z budową stacji pomp, na terenie już istniejącej od 1870 roku gazowni przy Placu Piastowskim 26, rozpoczęto budowę elektrowni miejskiej. Budową tych urządzeń zajęło się Niemieckie Towarzystwo Akcyjne Elektritats Gas und Wasserwerk AG Berlin (koncern AEG). Spółka ta eksploatowała urządzenia komunalne i czerpała z nich zyski w zamian za zainwestowane w ich budowę kapitały.
Od 1900 do 1920 roku przedsiębiorstwo nosiło nazwę Spółka Akcyjna Wodociągi, Gazownia i Elektrownia. Na mocy pokojowego traktatu wersalskiego w myśl ustawy z 15.07.1920r. majątek spółki został przekazany 5 maja 1921 na własność miasta. W tym czasie Chojnice liczyły prawie 5400 mieszkańców. W okresie międzywojennym i powojennym (od 1920 do 1956 roku) przed­siębiorstwo było administrowane przez Zarząd Miasta w Chojnicach.
W pierw­szych dniach po wojnie najważniejszą sprawą było zapewnienie mieszkańcom Chojnic wody pitnej i uruchomienie kanalizacji. Należy nadmienić, że w obecnym budynku stacji uzdatniania wody przy Placu Piastowskim 27a, były zlokalizowane urządzenia wodociągowe, gazownicze i elektrowni, które w tym czasie stanowiły jeden kompleks, a kanały i piwnice wskutek działań wojennych, były zalane wodą. Już po 6 tygodniach doprowadzono wodę do szpitala i systematycznie do pozostałych budynków mieszkalnych miasta.
Od 1956 do końca 1973 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji znalazł się w strukturach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przejściowo w ciągu roku 1974 będąc w strukturze PPGKiM (Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).
W latach 1975 do 1991 wodociągi funkcjonowały jako Zakład nr 2 w Chojnicach, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Decyzją Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 października 1991r rozwiązano WPWiK w Bydgoszczy.
Na początku 1992 roku, Rada Miasta Chojnice z dwóch lokalnych zakładów osieroconych po rozwiązaniu przedsiębiorstw wojewódzkich (Wodociagów i Ciepłowni miejskiej) powołała do zycia hybrydę pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji. Zakład ten, decyzją Rady Miejskiej w Chojnicach, od 1 stycznia 1993 przekształcono w dwa zakłady budżetowe: MZEC oraz Miejskie Wodociągi Chojnice.
W tej formie wodociągi działały do roku 1998, kiedy to Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach 22 kwietnia 1998 powołano spółkę prawa handlowego Miejskie Wodociągi Chojnice sp. z o.o.
Od roku 1900 do za­kończenia II wojny światowej, na terenie miasta wybudowano 17 km sieci wodo­ciągowej. W latach powojennych można było zauważyć intensywny przyrost wybudowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i tak w roku 1967 było wybudo­wane 36 km. Od końca lat 50-tych produkcja wody nie zaspakajała potrzeb szybko rozwijającego się miasta. Uruchomienie w 1975 roku ujęcia wody w Funce oraz modernizacja w latach 1972-1978 systemu wodociągowego wyeliminowały braki wody w mieście. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następował wraz z rozwojem Chojnic. W roku 1990 uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Igłach, z pompownią ścieków przy ul. Zielonej (zlokalizowaną w miejscu dawnej miejskiej oczyszczalni ścieków). Z niżej położonych dzielnic miasta, ścieki pompują bezobsługowe pompownie lokalne. Uruchomienie oczyszczalni bardzo korzystnie wpłynęło na ekosystem jeziora Charzykowskiego, powodując widoczną poprawę jakości wód (w połowie lat dziewięćdziesiątych na jego brzegach zaobserwowno siedliska bobrów). Obecnie Wodociągi posiadają ponad 120 km sieci wodociągowej oraz ok 90 km sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej wodociągi chojnickie posiadają i eksploatują ujęcia wody pitnej ze studni głębinowych w Funce, przy Placu Piastowskim, przy ul. Lipowej oraz na osiedlu Budowlanych.

Miejskie Wodociągi zaopatrują w wodę 40 tysięcy mieszkańców Chojnic oraz kilkuset mieszkańców Chojniczek, Czartołomia i Topoli. Do kanalizacji podłą­czonych jest około 40 tys. mieszkańców miasta, oprócz tego odbieramy także, ścieki z terenu gminy Chojnice.

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich