kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2016

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe
oraz inne podmioty
korzystające z wody na cele
socjalno-bytowe
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,27 zł/m3 2,45 zł/m3
2 Podmioty korzystające
z wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,30 zł/m3 2,48 zł/m3
3 Podmioty korzystające
z wody na cele inne niż
wymienione w poz. 1, 2
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,32 zł/m3 2,51 zł/m3

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Taryfa A Odprowadzanie ścieków, przepompowanie, oczyszczenie 7,18 zł/m3 7,75 zł/m3
2 Taryfa B Przepompowanie, oczyszczenie ścieków 5,18 zł/m3 5,59 zł/m3
3 Taryfa C Oczyszczenie ścieków 4,40 zł/m3 4,75 zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - odczyt 5,23
zł/odczyt
5,65
zł/odczyt
2 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 8,15
zł/rozliczenie
8,80
zł/rozliczenie
3 Stawka opłaty abonamentowej - woda 0,22
zł/miesiąc
0,24
zł/miesiąc
4 Stawka opłaty abonamentowej - ścieki 1,43
zł/miesiąc
1,54
zł/miesiąc

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich