kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2018

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. skrócona do dnia 20.08.2018 r.

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 W-1 Gospodarstwa domowe
oraz inne podmioty
korzystające z wody na cele
socjalno bytowe
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,31 zł/m3 2,49 zł/m3
2 W-2 Podmioty korzystające
z wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,34 zł/m3 2,53 zł/m3
3 W-3 Podmioty korzystające
z wody na cele inne
niż wymienione w poz. 1,2
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,36 zł/m3 2,55 zł/m3

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 S-1 Dostawcy podłączeni do sieci kanalizacyjnej    
  S-1.1 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych miasta Chojnice
(Uwzględniając dopłatę do ceny ścieków z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXXIX/444/17)
8,43 zł/m3
(7,31 zł/m3)
9,10 zł/m3
(7,89 zł/m3)
  S-1.2 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych gminy Chojnice 8,43 zł/m3 9,10  zł/m3
  S-1.3 Dostawcy pozostali 8,43 zł/m3 9,10  zł/m3
2 S-2 Dostawcy ścieków dowożonych 9,16 zł/m3 9,89 zł/m3
3 S-3 Dostawcy podłączeni do przepompowni ul. Zielona 7,19  zł/m3 7,77 zł/m3
4 S-4 Dostawcy podłączeni do sitopiaskownika na oczyszczalni 6,06 zł/m3 6,54 zł/m3
5 S-5 Dostawcy podłączeni do oczyszczalni 5,55 zł/m3 5,99 zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - odczyt 4,32
zł/odczyt
4,67
zł/odczyt
2 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 8,87
zł/rozliczenie
9,58
zł/rozliczenie
3 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda 0,22
zł/miesiąc
0,24
zł/miesiąc
4 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki 1,85
zł/miesiąc
2,00
zł/miesiąc

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich