kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Taryfa 2017

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Chojnice na okres:
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 W-1 Gospodarstwa domowe
oraz inne podmioty
korzystające z wody na cele
socjalno bytowe
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,27 zł/m3 2,45 zł/m3
2 W-2 Podmioty korzystające
z wody na cele przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,30 zł/m3 2,48 zł/m3
3 W-3 Podmioty korzystające
z wody na cele inne
niż wymienione w poz. 1,2
Dostarczanie wody
uzdatnionej
2,32 zł/m3 2,51 zł/m3

 

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 S-1 Dostawcy podłączeni do sieci kanalizacyjnej    
  S-1.1 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych miasta Chojnice
(Uwzględniając dopłatę do ceny ścieków z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXV|/293/16)
8,30 zł/m3
(7,18 zł/m3)
8,96 zł/m3
(7,75 zł/m3)
  S-1.2 Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych gminy Chojnice 8,30 zł/m3 8,96 zł/m3
  S-1.3 Dostawcy pozostali 8,30 zł/m3 8,96 zł/m3
2 S-2 Dostawcy ścieków dowożonych 8,54 zł/m3 9,22 zł/m3
3 S-3 Dostawcy podłączeni do przepompowni ul. Zielona 6,69 zł/m3 7,23 zł/m3
4 S-4 Dostawcy podłączeni do sitopiaskownika na oczyszczalni 5,24 zł/m3 5,66 zł/m3
5 S-5 Dostawcy podłączeni do oczyszczalni 4,76 zł/m3 5,14 zł/m3

 

3. Wysokość stawek opłat abonamentowych

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
1 Stawka opłaty abonamentowej - odczyt 4,29
zł/odczyt
4,63
zł/odczyt
2 Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie 8,78
zł/rozliczenie
9,48
zł/rozliczenie
3 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda 0,21
zł/miesiąc
0,23
zł/miesiąc
4 Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki 1,94
zł/miesiąc
2,10
zł/miesiąc

 

4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich