Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie miasta Chojnice.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1152 ze zm.). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

 

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
ma obowiązek:
1) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do:
a) realizacji dostaw wody do nieruchomości odbiorcy usług, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na godzinę,
b) realizacji dostaw wody do nieruchomości odbiorcy usług, o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym;
2) zapewnienia ciągłości dostawy wody, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym regulaminie;
3) dostarczania odbiorcy usług wody z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zwanej w dalszej treści regulaminu umową, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;
4) odbierania od odbiorcy usług ścieków na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem, w ilości zależnej od możliwości technicznych sieci kanalizacji sanitarnej określonej w warunkach technicznych;

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. Zawarcie umowy:
1) Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług;
2) W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków;
3) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy;
4) Umowa o której mowa w pkt 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy k.c. przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 134 ze zm.);
5) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów, o ile się takimi warunkami posługuje;
6) Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.

 

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 5. Sposób rozliczeń:
1) Podstawę rozliczeń za usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków wynikające z umowy stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy, to jest na podstawie wskazań wodomierza głównego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy;
3) W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej ustalanej według wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
4) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody z analogicznego okresu roku poprzedniego;
5) Długość okresu obrachunkowego określa umowa;
6) Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura;
7) W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali;
8) Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, przez Miasto Chojnice oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat;
9) Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 6. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą, w tym adres do korespondencji;
2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody;
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;
5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia;
6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza;
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata od dnia ich wydania.

 

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone w § 6 niniejszego regulaminu oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
§ 8. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uwarunkowana jest technicznymi możliwościami eksploatowanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym w szczególności zależna jest od:
1) przepustowości urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w przedmiotowym terenie;
2) zdolności produkcyjnej ujęcia wody oraz miejscowych przepompowni ścieków;
3) stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
4) lokalizacji nieruchomości, odległości od najbliższej sieci, konieczności zachowania minimalnego zagłębienia oraz minimalnego spadku.
2. Dla zapewnienia jak najszerszej dostępności do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zapewnia ono:
1) budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa;
2) zakup, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego.
§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jeżeli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia przez nie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków lub jeżeli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez przedsiębiorstwo uniemożliwią zapewnienie minimalnego poziomu świadczenia usług, to w takim przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie osobę ubiegającą się o przyłączenie o braku możliwości wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, w terminie 30 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wniosku, o którym mowa w § 6 regulaminu.

 

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego
przyłącza

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności prac wykonanych przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci, z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Prace ulegające zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem) w celu ich odbioru częściowego.
§ 11. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
1) dane identyfikacyjne inwestora i adres przyłącza;
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę;
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego;
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza – przedsiębiorstwo odmówi odbioru technicznego w przypadku wykonania przyłącza niezgodnie z projektem.

 

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 12. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
2) zapewnić odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformować odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób;
3) podjąć niezbędne i techniczne możliwe działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.
§ 13. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

 

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci w zakresie:
1) informowania odbiorców usług o obowiązujących przepisach prawnych określających prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków;
2) informowania o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów;
3) przyjmowania reklamacji.
§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
2) dane umożliwiające kontakt oraz
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.
§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi;
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 17. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację;
2) przedmiot reklamacji;
3) uzasadnienie;
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.
§ 18. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane jest do udzielania (wymiany) informacji dotyczących:
1) zakłóceń w dostawie wody i/lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w dostawie usług;
2) występujących awariach urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki.

 

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 19. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z sieci wodociągowej, służącej przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (na cele socjalnobytowe). Źródłem czerpania wody na cele przeciwpożarowe są hydranty zainstalowane na sieci wodociągowej.
§ 20. Ilość wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe ustala się na podstawie pisemnych informacji składanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, zawierających m.in. daty poboru wody, określenie punktu poboru wody i ilości wody pobranej. Informacje o których mowa wyżej Komenda przekazuje raz na kwartał, do 4-tego dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
§ 21. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne obciąża Gminę.