kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice

UCHWAŁA NR XXXII/445/21 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 19 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), po uzyskaniu pozytywnej opinii organu regulacyjnego, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie miasta Chojnice.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:
1) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do:
a) realizacji dostaw wody do nieruchomości odbiorcy usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na godzinę i o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym,
b) realizacji dostaw wody do nieruchomości odbiorcy usług, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nie przekraczających wartości:
- pH→6,5-9,5,
- twardość CaCo3→60-500mg/l,
- chlor wolny ≤ 0,3 mg/l,
- przewodność elektryczna w 25oC ≤ 2 400μS/cm,
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC ≤ 200jtk/1ml,
c) realizacji odbioru ścieków z nieruchomości odbiorcy usług w ilości nie mniejszej niż 0,07 m3 na dobę;
2) zapewnienia ciągłości dostawy wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym regulaminie;
3) dostarczania odbiorcy usług wody z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zwanej w dalszej treści regulaminu umową, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;
4) odbierania od odbiorcy usług ścieków na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem, w ilości zależnej od możliwości technicznych sieci kanalizacji sanitarnej określonej w warunkach technicznych.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. Zawarcie umowy:
1) Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług;
2) W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przekłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
3) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy;
4) Umowa, o której mowa w pkt. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy k.c. przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 134 ze zm.);
5) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów, o ile się takimi warunkami posługuje;
6) Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 5. Sposób rozliczeń:
1) Podstawę rozliczeń za usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków wynikające z umowy stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy, to jest na podstawie wskazań wodomierza głównego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy;
3) W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy zawartej z odbiorcą usług, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie;
4) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody z analogicznego okresu roku poprzedniego;
5) Długość okresu obrachunkowego określa umowa;
6) Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura;
7) W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali;
8) Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 6. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Celem złożenia wniosku, podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać ze wzorów wniosków dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
3. Po złożeniu wniosku przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci oraz pisemnym potwierdzeniu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tego faktu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania ze względu na rodzaj zabudowy nieruchomości, w odniesieniu do terminów wskazanych w ustawie, a następnie wydaje warunki przyłączenia do sieci albo dokonuje pisemnej odmowy ich wydania zawierającej uzasadnienie.
4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzi, iż wniosek tego podmiotu nie zawiera wszystkich informacji jakie zostały ujęte w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje wówczas pisemnie wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia, a także zakresie informacji podlegającym uzupełnieniu i terminie na ich uzupełnienie.
5. Warunki przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza;
3) średnicę i materiał przyłącza;
4) technologię wykonania przyłącza;
5) parametry konsoli wodomierzowej;
6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone w § 6 niniejszego regulaminu oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
§ 8. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uwarunkowana jest technicznymi możliwościami eksploatowanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym w szczególności zależna jest od:
1) przepustowości urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w przedmiotowym terenie;
2) zdolności produkcyjnej ujęcia wody oraz miejscowych przepompowni ścieków;
3) stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
4) lokalizacji nieruchomości, długości od najbliższej sieci, konieczności zachowania minimalnego zagłębienia oraz minimalnego spadku.
2. Dla zapewnienia jak najszerszej dostępności do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zapewnia ono:
1) budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa;
2) zakup, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego.
3. „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” wydawane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne indywidualnie dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci, zawierające m. in. techniczne warunki jakie podmiot ten winien spełnić celem uzyskania dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalane są m. in. w oparciu o poniższe wytyczne:
1) przyłącza wodociągowe wykonuje się z rur PE100 PN10 dopuszczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, o średnicy dostosowanej do przewidywanego przepływu;
2) włączenie do sieci wodociągowej wykonuje się za pomocą nawiertki ciśnieniowej, montuje się zasuwę klinową z miękkim uszczelnieniem wraz z trzpieniem do zasuwy oraz skrzynką uliczną, zasuwę lokalizuje się w miejscu włączenia przyłącza do sieci;
3) przyłącza realizuje się z zachowaniem prostolinijności poziomej i pionowej uwzględniając strefę przemarzania gruntu w najkrótszym bezkolizyjnym przebiegu;
4) przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonuje się z rur PVC SN8 lita o średnicy dostosowanej do planowanego przepływu;
5) przyłącza na całej długości winno być z jednego rodzaju materiału;
6) rury układa się na 15 cm podsypce piaskowej, po ułożeniu zasypuje się warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce układa się taśmę ostrzegawczą;
7) zagęszczenie gruntu (podsypki, obsybki i zasypki) wykonuje się zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.
§ 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w § 8 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu.
2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci po uzyskaniu „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, przed rozpoczęciem budowy przyłączy objętych tymi warunkami i po sporządzeniu dla tych przyłączy planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu sporządzony plan celem sprawdzenia przez to przedsiębiorstwo, czy uwzględnia on wszystkie wydane przez przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności prac wykonanych przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci, z wydanymi warunkami przyłączenia.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanego odbioru.
3. Prace zanikające (przed zasypaniem), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w celu ich odbioru.
§ 11. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
1) dane identyfikacyjne inwestora i adres nieruchomości do której wykonywane zostały przyłącza;
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego;
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, a realizacją przyłącza.
3. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przyłącza i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje montaż wodomierza głównego.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 12. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
2) zapewnić odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformować odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób;
3) podjąć niezbędne i techniczne możliwe działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.
§ 13. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci w zakresie:
1) informowania odbiorców usług o obowiązujących przepisach prawnych określających prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków;
2) informowania o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów;
3) przyjmowania reklamacji.
§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
2) dane umożliwiające kontakt oraz
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.
§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi;
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 17. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację;
2) przedmiot reklamacji;
3) uzasadnienie;
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia w formie pisemnej zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej złożenia, chyba że podmiot składający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.
§ 18. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane jest do udzielania (wymiany) informacji dotyczących:
1) zakłóceń w dostawie wody i/lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w dostawie usług;
2) występujących awariach urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 19. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z sieci wodociągowej, służącej przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (na cele socjalnobytowe). Źródłem czerpania wody na cele przeciwpożarowe są hydranty zainstalowane na sieci wodociągowej.
§ 20. Ilość wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe ustala się na podstawie pisemnych informacji składanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, zawierających m.in. daty poboru wody, określenie punktu poboru wody i ilości wody pobranej. Informacje o których mowa wyżej Komenda przekazuje raz na kwartał, do 4-tego dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
§ 21. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę.

Rozdział 11.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. Traci moc Uchwała Nr VI/87/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2826).
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich