kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXVII/465/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 -5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028),
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY CHOJNICE
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na
terenie gminy Chojnice oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 2028).
2. Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne
wyższego rzędu w tym w szczególności ustawa.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWOWODOCIĄGOWOKANALIZACYJNE
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. 1. W zakresie dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przedsiębiorstwo wodociągowo–
kanalizacyjne ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;
2) dostaw wody w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych między innymi strukturą
i średnicą przyłącza w ilości nie mniejszej niż 0,3m3/dobę i ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa a nie
większym niż 0,6 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym;
3) zapewnić dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nie przekraczających
niżej wymienionych wartości:
a) pH → 6,5 – 9,5;
b) twardość CaCO3 → 60 – 500mg/l;
c) chlor wolny → 0,3mg/l;
d) przewodność elektryczna w 25OC → 2.500μS/l;
e) ogólna liczba mikroorganizmów w 22OC → 100jtk/1ml;
4) prowadzić regularną, wewnętrzną kontrolę jakości wody.
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest
zobowiązane:
1) odbierać ścieki od odbiorcy usług o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,
warunkami technicznymi oraz obowiązującą umową i odprowadzić je do posiadanych urządzeń
kanalizacyjnych;
2) przyjmować od odbiorcy usług ścieki w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych
m.in. strukturą i średnicą urządzeń kanalizacyjnych , w tym sieci i przyłącza kanalizacyjnego w ilości
nie mniejszej niż 0,3m3/dobę;
3) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły
i niezawodny.

Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę
zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może posługiwać się wzorcem umownym w postaci ogólnych
warunków umów.
3. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
§ 5. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość
lub obiekt została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Wniosek o zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem powinien w szczególności określać:
1) imię, nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę firmy oraz adres do korespondencji lub siedziby
wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomości lub obiektu, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę wraz z podaniem
tytułu prawnego przysługującego wnioskodawcy do tej nieruchomości lub obiektu;
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość lub obiekt jest podłączona do sieci wodociągowej
przedsiębiorstwa lub posiada własne ujęcie wody,
4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość lub obiekt jest podłączona do sieci kanalizacyjnej
przedsiębiorstwa lub odprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni
ścieków;
5) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy (bytowo – gospodarcze, przemysłowe).
§ 6. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub obiektu,
do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta
z nieruchomości lub obiektu o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 7. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali
znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 i ust. 6a ustawy.
§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług
projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej.
2. W przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu umów
z ogólnych warunków umowy, wówczas doręcza przyszłemu odbiorcy projekt umowy wraz aktualnymi ogólnymi
warunkami umowy obowiązującymi w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
3. W przypadku jeżeli przyszłym odbiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia
23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), wówczas przedsiębiorstwo
wodociągowo–kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie
internetowej aktualnie obowiązujące taryfy, wzór wniosku o zawarcie, wzór umowy oraz ogólne warunki umowy,
o ile się takimi warunkami posługuje.
§ 10. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie
umowy.
§ 11. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne z odbiorcami
usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 12. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny,
urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia lub ilości ustalone w umowie. Za zgodą obu stron, dopuszcza się
stosowanie systemu przedpłatowego, w którym odbiorca wyprzedzająco zakupuje usługi za określoną kwotę.
3. Ilość bezzwrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten
cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
4. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
5. W przypadku niemożności odczytu wodomierza leżącego po stronie odbiorcy, faktura może być wystawiona
z uwzględnieniem średniego zużycia.
§ 13. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi podstawy do zmiany umowy.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych,
zatwierdzonych przez właściwy Organ i prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga
odrębnego informowania odbiorców usług o ich wysokości.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie
obowiązującą taryfę.
§ 14. 1. Podstawę do rozliczeń za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wynikające z umowy jest faktura.
2. W zależności od decyzji odbiorcy usług, faktura dostarczana będzie w formie papierowej lub
elektronicznej.
3. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową.
4. Skutki niedotrzymania terminu zapłaty podanego w fakturze określa umowa.
5. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub
właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali lub wyłącznie odbiorcom
usług korzystających z lokali, z którymi zostały zawarte odrębne umowy.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 15. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości lub obiektu do sieci składa w formie pisemnej do
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o przyłączenie nieruchomości lub obiektu do sieci, który
powinien zawierać co najmniej dane, informacje i parametry wskazane w art. 19a ust. 4 ustawy, oraz datę i podpis
osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Celem złożenia wniosku, podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać ze wzorów wniosków
dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
3. Po złożeniu wniosku przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci oraz pisemnym potwierdzeniu
jego przyjęcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, następuje dokonanie kwalifikacji terminu
rozpoznania wniosku ze względu na rodzaj zabudowy nieruchomości lub obiektu, w odniesieniu do terminów
określonych w ustawie, a następnie wydawane są warunki przyłączenia do sieci lub pisemna odmowa ich wydania
zawierająca uzasadnienie.
4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne stwierdzi, że wniosek tego podmiotu nie zawiera wszystkich
danych, informacji i parametrów określonych w §15 ust. 1 niniejszego regulaminu, przedsiębiorstwo informuje
pisemnie wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia, podając zakres danych, informacji i parametrów
podlegających uzupełnieniu oraz terminie na ich uzupełnienie.
§ 16. Warunki przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego , określają co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
2) lokalizacje nieruchomości lub obiektu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie;
3) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej lub/i sieci
kanalizacyjnej;
4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub/i urządzenia pomiarowego;
5) wymogi dotyczące budowy przyłączy, w tym parametry i próby techniczne oraz technologię wykonania;
6) wykaz rodzaju i zawartości dokumentów, które podmiot ubiegający się o przyłączenie, powinien załączyć
w celu wykonania przyłącza;
7) parametry konsoli wodomierzowej;
8) wskazywać okres ważności warunków przyłączenia, które są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
§ 17. Każda nieruchomość lub obiekt powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym
i przyłączem kanalizacyjnym.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUGWODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość lub
obiekt osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone w Rozdziale VI
niniejszego regulaminu oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
2. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:
1) lokalizacji i parametrów technicznych najbliższej sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej w otoczeniu
przyłączonej nieruchomości lub obiektu, zapewniające zachowanie świadczenia minimalnego poziomu usług,
dojazd i dostęp do studni rewizyjnych, konieczność zachowania minimalnego zagłębienia jak również spadku,
sieci bądź przyjęcie wykonania takich urządzeń w aktualnym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa;
2) dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych uwarunkowana jest technicznymi możliwościami
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa do realizacji
dostaw wody o wymaganej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem i o należytej jakości oraz zdolności
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, przez co rozumie się w szczególności:
a) wydajności oraz przepustowości urządzeń liniowych (sieci) na rozpatrywanym terenie, w tym lokalizacji
nieruchomości lub obiektu i ich odległości od najbliższej sieci;
b) zdolności produkcyjnych stacji wodociągowych i oraz techniczne możliwości układów dystrybucji wody
w sieć;
c) możliwości odbioru i oczyszczania ścieków w tym wydajność oczyszczalni i zdolności przesyłowe
przepompowni;
d) stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Przyłączenie nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie
spełnienia technicznych warunków przyłączenia wydanych przez przedsiębiorstwo.
4. W przypadku, gdy nie istnieją techniczne możliwości świadczenia przez przedsiębiorstwo usług
zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków lub jeżeli wskutek przyłączenia odbiorcy, warunki świadczenia
usług uniemożliwią zapewnienie minimalnego poziomu świadczenia usług, przedsiębiorstwo informuje pisemnie
osobę ubiegającą się o przyłączenie o braku możliwości wydania „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
lub sieci kanalizacyjnej”.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNE
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi
przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci
kanalizacyjnej” przyłącza w formie odbioru technicznego.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy w przedsiębiorstwie
z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni, przed przystąpieniem do planowanego odbioru.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza
wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed
zasypaniem.
§ 20. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne
niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia , dokonuje odbioru przyłącza
wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 19 ust. 2 są potwierdzane pisemnie przez strony
w sporządzonych protokołach odbioru technicznego.
§ 21. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno
zawierać:
1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości lub obiektu do sieci;
2) datę i symbol/numer warunków przyłączenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 regulaminu;
3) ewentualny termin odbioru proponowany przez osobę ubiegająca się o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza
kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, spadek, elementy
uzbrojenia);
2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci
kanalizacyjnej”, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
3) rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego;
4) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.
3. O ile uwagi o których mowa w § 21. ust. 2. pkt 2), nie stanowią inaczej, protokół odbioru przyłącza jest
potwierdzeniem prawidłowości wykonania podłączenia a jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę usług
do zawarcia umowy.
4. Zakres utrzymania danego przyłącza przez przedsiębiorstwo lub odbiorcę usług określa umowa.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUGI
ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej
lub w mediach bądź w inny sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować
odbiorców poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz rejonie występowania, o ile
przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub
2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, w miarę swoich
możliwości technicznych i organizacyjnych, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne powinno zapewnić
zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie, na swojej stronie internetowej i w sposób zwyczajowo
przyjęty odbiorców usług, wskazując lokalizację takiego punktu w danym rejonie.
§ 23. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych usług oraz odpowiednich parametrów jakości
dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo ma obowiązek:
1) niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług na swojej stronie internetowej, w lokalnych
mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe planowany termin
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
2) zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów celem złagodzenia uciążliwości dla odbiorców przy
zaistnieniu ważnych powodów dotyczących uzasadnionych potrzeb ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
środowiska naturalnego, potrzeb przeciwpożarowych, przyczyn technicznych lub wystąpienia siły wyższej.

Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIAREKLAMACJI
ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU SCIEKÓW

§ 24. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były następujące informacje:
1) o aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat obowiązujących;
2) tekstu niniejszego regulaminu;
3) ujednolicony tekst ustawy;
4) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów
umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów;
5) procedury reklamacyjnej.
§ 25. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych
informacji dotyczących w szczególności:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony w formie pisemnej, przedsiębiorstwo udziela
odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania prośby chyba, że osoba
zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być jej udzielona w innej, wskazanej przez nią
formie.
3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin
wskazany w ust. 2 , przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przed upływem tego terminu informuje o tym
osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi.
§ 26. Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego zawiadomienia
odbiorców usług, wyłącznie w następujących przypadkach:
1) konieczności usunięcia awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;
2) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, związanego
z funkcjonowaniem urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;
3) zdarzenia wywołanego siłą wyższą uniemożliwiającego dalsze świadczenie usług wodociągowych lub
kanalizacyjnych;
4) wystąpienia zagrożenia dla prawidłowego działania urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności wskutek
wprowadzenia do tych urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego lub/i bezpieczeństwa urządzeń albo ludności.
§ 27. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wskazane jest by reklamacja zawierała:
a) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację;
b) przedmiot reklamacji;
c) uzasadnienie;
d) wskazanie lub dołączenie dokumentów lub innych dowodów umożliwiających jej rozpatrzenie;
e) informację co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Odbiorca usług, składa reklamację po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę
jej złożenia jednak w okresie nie dłuższym niż:
a) 30 dni od dnia otrzymania faktury w przypadku reklamowania ilości zużytej wody lub/i odprowadzanych
ścieków oraz w przypadku wysokości opłat za świadczone usługi;
b) 45dni w przypadku prawidłowości wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej
odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, zgodnie z ustawą, w terminie nie dłuższym jednak niż 30dni od dnia jej wpływu
w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 28. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest realizowana przez
ich właścicieli, zarządców lub użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i o
ochronie przeciwpożarowej.
§ 29. Stosowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zasady przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz warunki techniczne, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe będące źródłem wody
dla sieci i urządzeń przeznaczonych do celów przeciwpożarowych, w miarę posiadanych przez przedsiębiorstwo
możliwości technicznych, powinny być zgodne z przepisami odrębnymi.
§ 30. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń będących we władaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są:
a) jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej;
b) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
§ 31. Przedsiębiorstwo może w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów ograniczyć na czas trwania akcji
ratowniczej świadczenie usług na rzecz innych odbiorców usług.
§ 32. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo – kanalizacyjnego, zobowiązani są do:
a) powiadomienia przedsiębiorstwa o każdym przypadku poboru wody z określeniem daty, punktu oraz ilości
pobranej wody w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty poboru wody;
b) przekazania przedsiębiorstwu na koniec każdego kwartału rozliczenia ilości wody zużytej na cele
przeciwpożarowe do 5 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
§ 33. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obciąża Gminę za wodę pobraną do celów
przeciwpożarowych na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w obowiązującej taryfie.

Rozdział 11.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 34. Traci moc Uchwała Nr XXVII/428/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice przez Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. w Chojnicach (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. poz. 2284).
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa
Pomorskiego.
 

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich