kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Usługi laboratoryjne

Pamiętaj!

Nowo wybudowane instalacje wodociągowe w budynkach powinny być wykonane z materiałów posiadających dopuszczenia do kontaktu z wodą (atesty higieniczne). Właściciel budynku przed zleceniem badania jakości wody powinien przepłukać instalację wewnętrzną dużą ilością wody, bądź wykonać jej dezynfekcję.


Zaleca się przeprowadzić dezynfekcję instalacji.

Instalacje wewnętrzne w budynkach wyłączone okresowo z eksploatacji (użytku), należy także przepłukać oraz przeprowadzić ich dezynfekcję.

 

Laboratorium posiada:

  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w następującym zakresie: Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610.
  • Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach nr SHK-9022.8/1/24/ERB dotyczącą zatwierdzenia udokumentowanego systemu zarządzania obejmującego obszar pobierania próbek i badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody do spożycia.

Szczagółowy zakres i ceny wykonywanych badań laboratoryjnych zawiera poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Metoda Badany obiekt Jedn. Cena netto
Cena brutto
1. Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A Ścieki szt 61,95 76,20
2. Zawiesiny ogólne PN-72 C-04559 Osad ściekowy szt 61,95 76,20
3. pH PN-EN ISO 10523:2012 A Ścieki, osad ściekowy* szt 9,34 11,49
4. BZT5 PN-EN ISO 5815-1-1:2019-12 A Ścieki szt 66,55 81,86
5. ChZT(Cr) PN-EN 15705:2005 A Ścieki szt 76,08 93,58
6. Stężenie azotu ogólnego Test kuwetowy HACH Nr LCK 138, LCK 238, LCK 338 A, NR Ścieki, osad ściekowy* szt 76,06 93,55
7. Azot amonowy Test kuwetowy HACH Nr LCK 302, LCK 303, LCK 304 Ścieki, osad ściekowy szt 43,91 54,01
8. Azot azotanowy Test kuwetowy HACH Nr LCK 339 Ścieki, osad ściekowy szt 46,16 56,78
9. Stężenie fosforu ogólnego PN-EN ISO 6878:2006 p.7+Ap1:2010+Ap2:2010 A, R Ścieki, osad ściekowy* szt 64,13 78,88
10. Chlorki Test kuwetowy HACH Nr LCK 311 Ścieki szt 39,65 48,77
11. Ekstrakt eterowy PN-86 C-04573/01 Ścieki szt 85,89 105,64
12. Zawiesina łatwoopadająca 30’ PN-72 C-04559 Ścieki, osad ściekowy szt 27,14 33,38
13. Indeks osadu PN-75 C-04616 Ścieki, osad ściekowy szt 75,57 92,95
14. Uwodnienie osadu PN-EN 12880:2004 Ścieki, osad ściekowy szt 65,78 80,91
15. Jon amonowy Test kuwetowy HACH Nr LCK 304 A, Z Woda do spożycia szt 43,91 54,01
16. Zasadowość Test kuwetowy HACH Nr LCK 362 Ścieki, osad ściekowy szt 42,06 51,73
17. Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A, Z Woda do spożycia szt 9,38 11,54
18. Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 A, Z Woda do spożycia szt 9,38 11,54
19. Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7+Ap1:2015-06 A, Z Woda do spożycia szt 10,53 12,95
20. Zapach PN-72/C-04557 Z Woda do spożycia szt 6,60 8,12
21. Smak PN-72/C-04557 Z Woda do spożycia szt 6,60 8,12
22. Żelazo PN-ISO 6332:2001 p.7.1.1+Ap1:2016-06 A, Z Woda do spożycia szt 32,97 40,55
23. Mangan Test HACH Nr LCW 032 A, Z Woda do spożycia szt 38,22 47,01
24. Liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004 Z Woda do spożycia szt 45,11 55,49
25. Oznaczanie E.coli/bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A, Z Woda do spożycia szt 79,26 97,49
26. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 A,Z Woda do spożycia szt 35,83 44,07
27. Twardość ogólna Metoda HACH Nr 10285 A, Z Woda do spożycia szt 49,15 60,45

A-metoda akredytowana                     NR- metoda niereferencyjna

Z- metoda zatwierdzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną

*- metoda akredytowana dla obiektów: ścieki; metoda nieakredytowania dla obiektów: osad ściekowy

Dodatkowo do cen należy ewentualnie doliczyć:

  • dojazd na terenie miasta: 45 zł netto
  • dojazd poza miastem: 53,33 zł netto/h
  • ustawienie samplera: 180 zł netto

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od zakresu usługi.

Więcej informacji na temat w/w usług można uzyskać telefonicznie pod numerem  52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 22 lub e-mail laboratorium@wodociagi.chojnice.pl

 

W celu zamówienia badania laboratoryjnego należy złożyć zlecenie według załączonego wzoru.

Pomoc w wypełnianiu zlecenia pod nr tel. 52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 22.

Zlecenie to można złożyć w siedzibie Laboratorium ul. Igielska 15 (Oczyszczalnia Ścieków).

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich