Usługi laboratoryjne

Pamiętaj!

Nowo wybudowane instalacje wodociągowe w budynkach powinny być wykonane z materiałów posiadających dopuszczenia do kontaktu z wodą (atesty higieniczne). Właściciel budynku przed zleceniem badania jakości wody powinien przepłukać instalację wewnętrzną dużą ilością wody, bądź wykonać jej dezynfekcję.


Zaleca się przeprowadzić dezynfekcję instalacji.

Instalacje wewnętrzne w budynkach wyłączone okresowo z eksploatacji (użytku), należy także przepłukać oraz przeprowadzić ich dezynfekcję.

 

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w następującym zakresie: Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610.

Szczagółowy zakres i ceny wykonywanych badań laboratoryjnych zawiera poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Metoda Badany obiekt Jedn. Cena netto
Cena brutto
1. Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A Ścieki szt 43,58 53,60
2. Zawiesiny ogólne PN-72 C-04559 Osad ściekowy szt 43,58 53,60
3. pH PN-EN ISO 10523:2012 A Ścieki, osad ściekowy* szt 7,15 8,79
4. BZT5 PN-EN 1899-1:2002 A Ścieki szt 53,79 66,16
5. ChZT(Cr) PN-EN 15705:2005 A Ścieki szt 49,05 60,33
6. Stężenie azotu ogólnego PB-01 wyd. 2 z dnia 20.04.2015 A, NR Ścieki, osad ściekowy* szt 51,02 62,75
7. Azot amonowy Hach Lange LCK 302, LCK 303, LCK 304 Ścieki, osad ściekowy szt 32,21 39,62
8. Azot azotanowy Hach Lange LCK 339, Hach Lange red. kadmem Ścieki, osad ściekowy szt 34,10 41,94
9. Stężenie fosforu ogólnego PB-02 wyd. 2 z dnia 20.04.2015 A, NR Ścieki, osad ściekowy* szt 48,40 59,53
10. Stężenie fosforu ogólnego PN-EN ISO 6878:2006 p.7+Ap1:2010+Ap2:2010 A, R Ścieki, osad ściekowy* szt 48,40 59,53
11. Chlorki Hach Lange LCK 311 Ścieki szt 27,53 33,86
12. Ekstrakt eterowy PN-86 C-04573/01 Ścieki szt 72,41 89,06
13. Zawiesina łatwoopadająca 30’ PN-72 C-04559 Ścieki, osad ściekowy szt 21,45 26,38
14. Indeks osadu PN-75 C-04616 Ścieki, osad ściekowy szt 65,71 80,82
15. Uwodnienie osadu PN-EN 12880:2004 Ścieki, osad ściekowy szt 57,20 70,36
16. Obraz mikroskopowy osadu PB-03 wyd.1 z dnia 18.09.2015 Ścieki, osad ściekowy szt 28,60 35,18
17. Jon amonowy PB-07:2017,wyd. 1 z dnia 26.05.2017 na podstawie testu LCK 304 A, Z Woda do spożycia szt 32,21 39,62
18. Zasadowość Hach Lange LCK 362 Ścieki, osad ściekowy szt 30,42 37,42
19. Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A, Z Woda do spożycia szt 7,15 8,79
20. Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 A, Z Woda do spożycia szt 7,15 8,79
21. Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7+Ap1:2015-06 A, Z Woda do spożycia szt 9,57 11,77
22. Zapach PN-72/C-04557 Z Woda do spożycia szt 5,50 6,77
23. Smak PN-72/C-04557 Z Woda do spożycia szt 5,50 6,77
24. Żelazo PB-06:2017,wyd. 1 z dnia 26.05.2017 na podstawie testu LCK 521 A, Z Woda do spożycia szt 35,96 44,23
25. Mangan PB-05:2017,wyd. 1 z dnia 26.05.2017 na podstawie testu LCW 032 A, Z Woda do spożycia szt 25,10 30,87
26. Oznaczanie enterokoków kałowych PB-04:2017,wyd. 1 z dnia 12.05.2017 na podstawie testu Enterolert DW firmy IDEXX A, NR Woda do spożycia szt 59,92 73,70
27. Obecność i liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004 Z Woda do spożycia szt 37,74 46,42
28. Oznaczanie E.coli/bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A, Z Woda do spożycia szt 59,29 72,93
29. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 Z Woda do spożycia szt 25,75 31,67
30. Twardość ogólna PB-12 wyd.01 z dn.24.12.2018 na podstawie metody Hach Lange Chemkey 8636300 NA Woda do spożycia szt 49,15 60,45

A-metoda akredytowana                     NR- metoda niereferencyjna

Z- metoda zatwierdzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną

*- metoda akredytowana dla obiektów: ścieki; metoda nieakredytowania dla obiektów: osad ściekowy

 

Więcej informacji na temat w/w usług można uzyskać telefonicznie pod numerem  52 397 46 54, wew. 22 (w dni robocze w godz. 7:30-14:30) lub e-mail laboratorium@wodociagi.chojnice.pl

 

W celu zamówienia badania laboratoryjnego należy złożyć zlecenie według załączonego wzoru.

Zlecenie to można złożyć w siedzibie Laboratorium ul. Igielska 15 (Oczyszczalnia Ścieków).