kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przygotowuje Biuro Obsługi Klienta,  tel. 523967536, 52 397 41 76 wew. 37 lub 47, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 . Biuro mieści się w siedzibie Spółki na Placu Piastowskim 27a.

 

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.
 • dla nowych przyłączy:
  • protokół odbioru końcowego przyłącza/y
 • przypadku zmiany podmiotu umowy:
  • protokół zdawczo-odbiorczy, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron

Dodatkowo dla podmiotów gospodarczych wymagane są:

 • odpis z KRS,
 • NIP,
 • Regon.
Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich