Legalizacja wodomierzy

Zlecenia na wykonywanie legalizacji wodomierza realizuje dział mechaniczno transportowy, Zlecenia można  składać pod tel. 52 397 46 54 wew. 24, w godz. 7:15-14:30. lub w siedzibie Spółki na Placu Piastowskim 27a lub  w siedzibie działu na ul Igielskiej 15 (oczyszczalnia ścieków)

Do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą stosowane są przyrządy pomiarowe - wodomierze. Wodomierze stosowane w obrocie tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653) oraz rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77 poz. 730).

Kontrola metrologiczna służy do wykazania, czy wodomierz spełnia wymagania techniczne i metrologiczne określone w przepisach. Jeżeli wskazania wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien być poddany obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie jako poświadczenie, że spełnia wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Miejskie Wodociągi w Chojnicach dysponują stołem metrologicznym. Jest to precyzyjne i wysokospecjalizowane urządzenie. Dzięki niemu sami przeprowadzamy badanie i naprawe wodomierzy. Po badaniu zlecamy kontrolę metrologiczną, którą przeprowadza pracownik Okręgowego Urzędu Miar.

Wodomierze nowe legalizowane są na wniosek i koszt producenta lub dystrybutora wodomierzy (posiadają tzw. legalizację pierwotną - cechę legalizacji należy sprawdzić przy zakupie wodomierza).

Na cechę legalizacji składają się:

 • cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar,
 • cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna.

Dla wodomierzy nie są wydawane pisemne świadectwa legalizacji.

Legalizacja jest ważna przez czas określony w stosownych przepisach (zazwyczaj 5 lat), oraz jeżeli wodomierz spełnia wymagania metrologiczne i umieszczone na wodomierzu podczas legalizacji cechy legalizacji i zabezpieczające są nieuszkodzone

Okres ważności legalizacji wyrażony w latach - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.

Legalizacja traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania;
 • uszkodzenia wodomierza;
 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Wodomierze powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej:

 • nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach;
 • nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach;
 • po naprawie;
 • po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

Legalizacja ponowna wodomierzy jest wykonywana w związku z utratą ważności poprzedniej legalizacji, na wniosek użytkownika; wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

Za legalizację ponowną wodomierza odpowiedzialny jest użytkownik. Użytkownikiem jest  firma pobierająca opłaty za zużycie wody (przedsiębiorstwo wodociągowe / wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości), na której ciąży obowiązek zorganizowania procedury legalizacji ponownej wodomierzy. Stosowanie do rozliczeń wodomierzy bez ważnej cechy legalizacyjnej z mocy ustawy Prawo o miarach zagrożone jest karą grzywny.

Wodomierze wymontowane z instalacji zastępowane sa innymi egzemplarzami, mającymi ważną cechę legalizacyjną.

Sprawdzenie wodomierzy podczas legalizacji ponownej pod względem zgodności z wymaganiami metrologicznymi obejmuje:

 • oględziny wodomierza, w celu stwierdzenia, czy wodomierz nie jest uszkodzony i czy istnieją wymagane oznaczenia i znaki,
 • ewentualną wymianę zużytych podzespołów i naprawę,
 • sprawdzenie zgodności charakterystyk metrologicznych z wymaganiami metrologicznymi.

Szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej wodomierzy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730).