kontrast  czcionka
Zgłoś awarię

Legalizacja wodomierzy

Zlecenia na wykonywanie ekspertyzy wodomierza realizuje dział mechaniczno transportowy, Zlecenia można  składać pod tel. 52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 24, w godz. 7:00-15:00. lub w siedzibie Spółki na Placu Piastowskim 27a lub  w siedzibie działu na ul Igielskiej 15 (oczyszczalnia ścieków)

Do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą stosowane są przyrządy pomiarowe - wodomierze. Wodomierze stosowane w obrocie tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653) oraz rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77 poz. 730).

Kontrola metrologiczna służy do wykazania, czy wodomierz spełnia wymagania techniczne i metrologiczne określone w przepisach. Jeżeli wskazania wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien być poddany obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie jako poświadczenie, że spełnia wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Miejskie Wodociągi w Chojnicach dysponują stołem metrologicznym. Jest to precyzyjne i wysokospecjalizowane urządzenie. Dzięki niemu sami przeprowadzamy badanie i naprawe wodomierzy. Po badaniu zlecamy kontrolę metrologiczną, którą przeprowadza pracownik Okręgowego Urzędu Miar.

Wodomierze nowe legalizowane są na wniosek i koszt producenta lub dystrybutora wodomierzy (posiadają tzw. legalizację pierwotną - cechę legalizacji należy sprawdzić przy zakupie wodomierza).

Na cechę legalizacji składają się:

 • cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar,
 • cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna.

Dla wodomierzy nie są wydawane pisemne świadectwa legalizacji.

Legalizacja jest ważna przez czas określony w stosownych przepisach (zazwyczaj 5 lat), oraz jeżeli wodomierz spełnia wymagania metrologiczne i umieszczone na wodomierzu podczas legalizacji cechy legalizacji i zabezpieczające są nieuszkodzone

Okres ważności legalizacji wyrażony w latach - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.

Legalizacja traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania;
 • uszkodzenia wodomierza;
 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Wodomierze powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej:

 • nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach;
 • nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach;
 • po naprawie;
 • po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

Legalizacja ponowna wodomierzy jest wykonywana w związku z utratą ważności poprzedniej legalizacji, na wniosek użytkownika; wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

Za legalizację ponowną wodomierza odpowiedzialny jest użytkownik. Użytkownikiem jest  firma pobierająca opłaty za zużycie wody (przedsiębiorstwo wodociągowe / wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości), na której ciąży obowiązek zorganizowania procedury legalizacji ponownej wodomierzy. Stosowanie do rozliczeń wodomierzy bez ważnej cechy legalizacyjnej z mocy ustawy Prawo o miarach zagrożone jest karą grzywny.

Wodomierze wymontowane z instalacji zastępowane sa innymi egzemplarzami, mającymi ważną cechę legalizacyjną.

Sprawdzenie wodomierzy podczas legalizacji ponownej pod względem zgodności z wymaganiami metrologicznymi obejmuje:

 • oględziny wodomierza, w celu stwierdzenia, czy wodomierz nie jest uszkodzony i czy istnieją wymagane oznaczenia i znaki,
 • ewentualną wymianę zużytych podzespołów i naprawę,
 • sprawdzenie zgodności charakterystyk metrologicznych z wymaganiami metrologicznymi.

Szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej wodomierzy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730).

Zadania współfinansowane przez WFOSiGW
Serwis programu Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich