Zadania współfinansowane przez WFOŚiGW


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2017 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:


„Remont kanalizacji sanitarnej w Chojnicach”.

Wartość zadania :                         529 600,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       220 000,- zł
Środki własne                                  309 600,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 688,7 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Przepustowość systemu kanalizacji sanitarnej poddanej modernizacji (RLM2) 5000

Dokonanie remontu kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie wykładziny nasączonej żywicami pozwoliło poprawić funkcjonowanie gospodarki ściekowej oraz wyeliminowało spiętrzanie się ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej odzyskała sprawność hydrauliczną, statyczną, dynamiczną i mechaniczną dzięki czemu zachowana została możliwość odbioru ścieków od odbiorców.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2016 korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Chojnice”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW         21 000 000,- zł

Strona projektu


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2013 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:


„Remont sieci kanalizacyjnej w ulicach Staszica, Moniuszki, Reja w Chojnicach wraz z włączeniem ok. 50 szt. przykanalików”.

Wartość zadania :                         332 000,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       230 000,- zł
Środki własne                                  102 000,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 830 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Sumaryczna równoważna liczba mieszkańców korzystających z podłączeń (RLM) 280 w tym:
mieszkańcy : - liczba mieszkańców (osoby) 280 (RLM)

Realizacja powyższego zadania umożliwiła ciągłość odbioru ścieków od mieszkańców, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie przed infiltracją i eksfiltracją ścieków.