Zadania współfinansowane przez WFOŚiGW


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że w roku 2013 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowały zadanie:


„Remont sieci kanalizacyjnej w ulicach Staszica, Moniuszki, Reja w Chojnicach wraz z włączeniem ok. 50 szt. przykanalików”.

Wartość zadania :                         332 000,- zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW       230 000,- zł
Środki własne                                  102 000,- zł

Kanalizacja sanitarna
- kolektory grawitacyjne 830 mb

Efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku wykonania zakresu rzeczowego zadania:
Sumaryczna równoważna liczba mieszkańców korzystających z podłączeń (RLM) 280 w tym:
mieszkańcy : - liczba mieszkańców (osoby) 280 (RLM)

Realizacja powyższego zadania umożliwiła ciągłość odbioru ścieków od mieszkańców, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie przed infiltracją i eksfiltracją ścieków.


Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach informują, że korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizują zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Chojnice”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW         21 000 000,- zł

Strona projektu