Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice przez Miejskie Wodociągi Spółkę z o.o. w Chojnicach.

 

ROZDZIAŁ 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta Chojnice, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858),
 2. odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
 3. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,
 4. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy ust. 1,
 5. wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 6. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
 7. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 8. wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 9. okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

 

ROZDZIAŁ 2.

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW
WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 3

 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
 2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określają zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane w drodze decyzji administracyjnej.

§ 4

 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
  1. zdolności dostawcze, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy w ilości ustalonej w umowie,
  2. przepustowość zapewniającą odprowadzenie ścieków w ilości określonej w umowie,
  3. dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  4. ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  5. budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
  6. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. zabezpieczenia przyłącza przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności poprzez zamontowanie zaworu antyskażeniowego,
 3. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 4. utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
 5. utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci.
 6. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 7. umożliwienia Przedsiębiorstwu dokonywania czynności kontrolnych i pomiarów na terenie nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do Odbiorcy, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy własne ujęcia wody odbiorcy i instalacje zasilane z tych ujęć oddziałują negatywnie na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz w celu ustalenia ilości i jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.
 8. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia włącznie z odcięciem dostawy wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego na warunkach i w przypadkach określonych w art. 8 Ustawy . Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

 

ROZDZIAŁ 3.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

A. Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.
 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostarczania wody i odbioru ścieków.

§ 9

 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
  1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
  2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10

 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
 2. Zmiana taryf w czasie obowiązywania umowy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej.
 3. Zmiana adresu do korespondencji wymaga formy pisemnej.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

 

B. Zasady zawierania umów

§ 12

 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
 3. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.
 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
 5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.
 6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie prawa do korzystania z nieruchomości w celu rozwiązania umowy. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa i rozwiązania umowy, Odbiorca ponosi odpowiedzialność za zapłatę z tytułu dostarczania wody do nieruchomości i odprowadzania ścieków.

§ 13

 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdującymi się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic w odczytach wodomierzy lokalowych i wodomierza głównego oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
 3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 14

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

 

C. Zasady rozwiązywania umów

§ 15

 1. Umowa może być rozwiązana przez odbiorcę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 16

 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta.

§ 17

 1. Umowa wygasa w przypadku:
  1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
  2. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
  3. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.
 2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust.1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 18

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

ROZDZIAŁ 4.

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT
USTALONE W TARYFACH

§ 19

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 20

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 21

 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
 3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy.

§ 22

 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
 3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu lub - w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego - do końca okresu obrachunkowego.
 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w umowie. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 23

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierzy lub urządzenia pomiarowego, ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia w okresie trzech ostatnich okresów obrachunkowych przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierzy lub urządzenia pomiarowego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza lub urządzenia pomiarowego bądź zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.

§ 24

 1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
 2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
 3. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

ROZDZIAŁ 5.

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 25

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
 2. adres do korespondencji,
 3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
 4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
 5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
 6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
 7. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,
 8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 26

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 25 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
  1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  2. mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt. 1. względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 27

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 25 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 25, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien co najmniej:
  1. wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,
  2. określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
  3. określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
  4. zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach, z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
  5. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:
  1. parametry techniczne przyłącza,
  2. miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.
 4. Wynagrodzenie ryczałtowe Przedsiębiorstwa za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 28

 1. Przedsiębiorstwo zapewnia budowę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na podstawie wieloletnich planów inwestycyjnych uchwalanych przez Radę Miejską w Chojnicach.
 2. Przedsiębiorstwo na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zobowiązane jest do wydania „Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W przypadku gdy na podstawie wydanych przez Przedsiębiorstwo warunków technicznych określonym w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie zgłosi Przedsiębiorstwu zamiar wybudowania ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo z osobą tą zawiera umowę regulującą tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
 3. W sytuacji, kiedy osoba ubiegająca się o przyłączenie, współfinansuje budowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez tę osobę, reguluje umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą.
 4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu mowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
 5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
 7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna określać co najmniej:
  1. termin wybudowania urządzenia,
  2. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
  3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
  4. zasady wyceny inwestycji,
  5. formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
  6. termin przejęcia urządzenia,
  7. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
  8. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 29

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
 2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało ”Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.
 3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej"
 4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych wykazie, o którym mowa w ust 3.

§ 30

Przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanych przyłączy pod kątem spełnienia warunków technicznych.

 

ROZDZIAŁ 6.

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU
DO USŁUG WODOCIĄGOWO‑KANALIZACYJNYCH.

§ 31

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ 7.

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.

§ 32

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz z projektem przyłącza.
 2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej'' obejmowały również uzgodnienie wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) odbiorca jest zobowiązany zgłosić Przedsiębiorstwu do odbioru przed zasypaniem.
 5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach technicznych w dwóch egzemplarzach , z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 33

 1. Termin odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo uzgadnia z Odbiorcą. Termin nie może być dłuższy niż trzy dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy.
 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 32 ust.3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 34

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§ 35

 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
  2. termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
  3. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,( średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia ),
  2. rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
  3. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
  4. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

 

ROZDZIAŁ 8.

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI
LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 36

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
  3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  4. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. planowanych przerw w świadczeniu usług.
 2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu lub w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Za formę pisemną uznaje się przekazywanie informacji listownie, faxem, pocztą elektroniczną.
 3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w takiej samej formie pisemnej w jakiej została złożona prośba (wniosek) o udzielenie informacji, chyba że odbiorca wyraźnie wskazał na jedną z form pisemnych udzielenia odpowiedzi.
 4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresu dłuższego niż termin wskazany w ust 2 , Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 37

 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji co do sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 4. § 36 ustęp 4 stosuje się odpowiednio.

§ 38

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 2. Stosowna informacja zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy winna, być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 39

 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
  2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie gminy,
  3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
  4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 40

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.
 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust.2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 41

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
 2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:
  1. działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
  2. działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
  3. potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

 

ROZDZIAŁ 9.

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWNYCH
DOTYCZĄCYCH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
ODPOWIEDNICH ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 42

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. nr 72 poz. 747, tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858.), a w tym art. 28.
 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. nr 72 poz. 747, tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858.).